Šta je klaster u zdravstvu

Šta je klaster u zdravstvu

UVODNA RIJEČ

Publikacija „Klasteri u praksi“ je nastala uz finansijsku podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i

Hercegovine (MCP BiH) kao jedan od rezultata projekta kojeg je realizovalo Udruženje za jačanje

istraživanja i tehnološkog razvoja u oblasti medicine i zdravstvenih nauka „HEALTH RTD

CLUSTER“ u okviru „Programa MCP BiH za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva

iz fonda EU-FP7“ za 2014.godinu.

Sam pojam klastera u BiH je prilično neodređen, zakonski nedefinisan i uglavnom povezan sa

interesnim povezivanjem preduzeća koje žele u određenoj branši da regulišu cijenu proizvoda ili

usluga. Upravo stoga je publikacija „Klasteri u praksi“ namijenjena svim zainteresovanim za više

informacija o klasterima, a posebno onima koji nemaju iskustva i znanja o klasterima kao obliku

organizovanja.

Autori su prije svega nastojali da čitaocima pruže osnovne informacije o tome šta je suština klastera,

kako se formira i čemu služi, kako bi čitaoci stekli predstavu o prednostima organizovanja u klastere.

Stoga je publikacija koncipirana za početnički nivo znanja o materiji kako bi se načinio prvi korak

prema kvalitetnoj informisanosti čitalaca o ovoj materiji.

Logički, koncept predstavljanja materije polazi od definisanja klastera kao oblika organizovanja,

objašnjenja ciljeva organizovanja u klastere i načina upravljanja klasterima. Poseban dio publikacije

predstavlja dio posvećen jačanju naučno-istraživačkih institucija povezivanjem u klastere i

predstavljanje prvog BiH klastera zasnovanog na istraživanju.

Namjera autora nije bila da načine naučno objašnjenje pojma klaster i njegove organizacije, već da

ovu kompleksnu materiju približe običnom čitaocu, ali i akademskim radnicima s ciljem jačanja

klasterizacije u oblasti nauke, istraživanja i inovativnosti.

Autori se nadaju da će predstavljena materija biti jasna i razumljiva čitaocima i time ih zainteresovati

za organizovanje i rad u klasterima.

Autori