DIGI4Care – Transformacija pacijentskih putanja kroz digitalne inovacije u zdravstvu u Dunavskoj regiji

 

DIGI4Care je inovativna inicijativa u okviru EU Strategije za Dunavsku regiju (Danube Region Programme) koja ima za cilj redefinisanje pacijentskih putanja kroz inovacije i saradnju. Testiranjem, validacijom i strateškom integracijom digitalnih i AI rješenja, DIGI4Care nastoji transformisati zdravstvo u Dunavskoj regiji.

 

Premošćavanje digitalnog jaza

Projekat se fokusira na poticanje saradnje, dijeljenje znanja i izgradnju inovativnih kapaciteta. Cilj je premostiti digitalni jaz između novih i starijih članica Evropske unije, kao i ne-EU zemalja u Dunavskoj regiji. Primarni cilj je stvoriti kohezivan i napredan zdravstveni ekosistem koji koristi digitalne tehnologije za poboljšanje nege o pacijentima.

 

DIGI4Care – Transforming patient journeys through digital innovation in healthcare
 

Vodeća institucija: Centar za obuku menadžmenta u zdravstvu, Univerzitet Semmelweis – MAĐARSKA
Budžet: 2,3 miliona eura
Trajanje: 2,5 godine
Partnerstvo: 12 organizacija iz 8 zemalja: Slovačka, Češka, Mađarska, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Ukrajina
Ciljane bolesti: Dijabetes, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova bolest, demencija i drugi kognitivni poremećaji
Ishodi: digitalno omogućeni integrisani model nege, akcioni plan

Osiguravanje efikasne integracije digitalnih tehnologija u zdravstvo

Pored uvođenja novih tehnologija, DIGI4Care se fokusira na procjenu izvodljivosti, koristi i dodane vrijednosti integracije digitalnih tehnologija u zdravstvene procese, uključujući procjenu tehnologije, modele finansiranja, upravljanje podacima, etičke aspekte i razvoj vještina radne snage. Ovakav pristup osigurava da se digitalna rješenja efikasno integrišu u kliničku praksu i da zdravstveni radnici posjeduju potrebne vještine za njihovu uspješnu implementaciju.

 

Od prevencije do rehabilitacije: pilotiranje digitalnih rješenja za uobičajene bolesti

Četiri pilot akcije će biti dizajnirane, implementirane i evaluirane zajednički, fokusirajući se na uvođenje digitalnih tehnologija za uobičajene bolesti kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti, Alzheimerova bolest, demencija i drugi kognitivni poremećaji. DIGI4Care koristi moć tehnologije za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga i ishoda za pacijente kroz čitav kontinuitet zdravstvene zaštite, od prevencije, skrininga, primarne i ambulantne njege do post-kliničke, dugoročne i rehabilitacione njege.

 

Osiguranje dugoročnog uspjeha kroz sveobuhvatan digitalni okvir

Projekat također uključuje razvoj digitalno omogućene integrisane modele nege i akcionih planova za olakšavanje besprijekorne integracije digitalnih tehnologija kroz pacijentsku putanju. Ove napore će podržavati digitalna platforma znanja i radar za kontinuirano dijeljenje digitalnih zdravstvenih tehnologija. Pored toga, model upravljanja podacima validiran kroz pilot projekte osigurava uporedivost rezultata i olakšava buduću saradnju, dok posvećeni informacioni panel  omogućava donošenje odluka zasnovanih na podacima za širu primjenu.

 

Opremljivanje, edukacija i osnaživanje: alati za održivo poboljšanje zdravstvene zaštite

DIGI4Care također kreira sveobuhvatni alat za obuku i univerzitetske kurikulume kako bi osigurao da zdravstveni radnici imaju ažurirane vještine u korištenju digitalnih tehnologija. Kroz radionice za izgradnju kapaciteta u različitim regijama i razvoj edukativnih materijala, DIGI4Care ima za cilj podizanje svijesti među zdravstvenim radnicima i opremanje istih potrebnim vještinama za efikasnu implementaciju digitalnih rješenja u njihovim praksama. Ovaj holistički pristup, kao i formulacija preporuka za politiku, promoviše široku podršku za digitalne tehnologije u zdravstvu.

Partneri

 • Univerzitet Semmelweis, Mađarska
 • Nacionalni kardiovaskularni institut Gottsegen György, Mađarska
 • Austrijski nacionalni institut za javno zdravstvo, Austrija
 • Ludwig Boltzmann Institut za digitalno zdravlje i sigurnost pacijenata, Austrija
 • Univerzitet ekonomije i poslovanja u Pragu, Češka
 • CEE, Health Policy Network, Slovačka
 • Univerzitet u Oradei, Rumunija
 • Hospital Consulting SRL, Rumunija
 • Klaster za digitalno zdravlje i inovacije, Bugarska
 • Kelvin Health Inc., Bugarska
 • Međunarodna klinika porodične medicine za interno raseljene osobe, Ukrajina
 • RTD HEALTH CLUSTER, Bosna i Hercegovina