HORIZON EU

Evropsko vijeće objavilo kodeks ponašanja za konsultante u vezi sa EIC Pozivima

Evropsko vijeće objavilo kodeks ponašanja

Evropsko vijeće objavilo kodeks ponašanja za konsultante koji pružaju usluge organizacijama koje apliciraju na EIC pozive. Cilj mu je uspostaviti set minimalnih standarda kojih se konsultanti obavezuju pridržavati u odnosu na svoje klijente.

Potencijalni aplikanti za EIC, posebno za EIC Accelerator, mogu dobiti podršku putem svojih Nacionalnih kontaktnih tačaka ili Enterprise Europe Network-a, a aplikanti koji prođu kratku (fazu 1) fazu aplikacije mogu dobiti besplatno mentorstvo od strane EIC Business Acceleration Services.

Međutim, neki od potencijalnih aplikanata za EIC odluče se obratiti konzultantima kako bi ih dodatno podržali u vezi sa aplikacijama i vođenjem njihovih projekata. Nastalo evropsko tržište konsultantskih usluga čini ključnim zagovaranje transparentnosti i promovisanje profesionalizma i etičkih praksi na tržištu inovacionih konsultacija, kao i podršku potencijalnim aplikantima da pronađu kvalitetne konsultantske usluge.

Kodeks je dobrovoljan, ali se očekuje da se pridržavaju konzultanti koji pružaju takve usluge. Svi potencijalni aplikanti koji razmišljaju o korišćenju konsultantskih usluga pozvani su da provjere da li usluge poštuju Kodeks. Konzultanti koji podržavaju Kodeks ponašanja pozvani su da stave oznaku na svoje web stranice.

Pročitajte Kodeks ponašanja.

Preuzmite oznaku

Kodeks je pripremljen nakon razmjena sa zainteresovanih stranama i uzima u obzir komentare primljene od strane zainteresovanih strana u odgovoru na verziju nacrta objavljenu ovog ljeta.

Foto i tekst https://eic.ec.europa.eu/