HORIZON EU

European Research Executive Agency (REA) – Šest stvari koje trebate znati prije apliciranja za EU fondove

preporuke koje je izdala European Research Executive Agency (REA)

Pitanja u vezi apliciranja za EU fondove

U članku su predstavljene preporuke koje je izdala European Research Executive Agency (REA) za sve potencijalne aplikante zainteresovane za EU fondove pod programom Horizon Europe.

Ko može aplicirati?

Za većinu poziva za dostavljanje prijedloga projekata za EU fondove, morate aplicirati kao tim od najmanje tri partnerske organizacije iz tri različite zemlje EU ili zemlje povezane s programom Horizon Europe. Najmanje jedan od tri partnera mora biti iz zemlje EU.

Da biste provjerili da li vaši partneri zadovoljavaju kriterije zemlje, konsultujte Listu učesničkih zemalja u Horizon Europe.

Aplikanti bi, zavisno od poziva, trebali uključiti različite zainteresovane strane. Sljedeći spisak nije iscrpan i ne uključuje sve zainteresovane strane:

  • Univerziteti i istraživački instituti
  • Lokalne, regionalne i nacionalne javne uprave
  • Mali i srednji preduzeća (SME)
  • Nevladine organizacije (NGO)
  • Ministarstva, nacionalne i lokalne vlasti
  • Agencije za provedbu zakona

Neki pozivi za dostavljanje prijedloga zahtijevaju tzv. multi-akterski pristup: to znači da vaš predloženi projekt mora uključivati raznovrsan set zainteresovanih strana.

Saznajte više o tome ko bi trebao aplicirati!

Posjetite Informativne dane (ili pogledajte snimke). Informativni dani programa Horizon Europe jedinstvena su prilika za učenje o temama koje će biti finansirane. Zajedno sa događajima za umrežavanje, oni su dobra prilika za stvaranje mreža i formiranje ili pridruživanje konzorcijumu za apliciranje za EU fondove.

REA organizuje Informativne dane o nekim temama Horizon Europe. Redovno provjeravajte REA kalendar događaja i ne propustite nadolazeće Informativne dane! Najbolje je registrovati se i prisustvovati, ali ako ne možete, uvijek možete pogledati snimke.  Pogledaj Lista manifestacija

Izbjegavajte najčešće greške

Podnošenje projektnog prijedloga zahtijeva pažljivo planiranje, precizno budžetiranje i besprekornu saradnju s partnerima. REA je  pripremila  spisak onoga što trebate i ne trebate raditi kako biste pripremili kvalitetan prijedlog projekta. 

Otvorena nauka je pristup istraživanju koji naglašava dijeljenje znanja, rezultata i alata što je ranije i šire moguće. Praksa pružanja otvorenog pristupa naučnim informacijama je obavezna u okviru programa Horizon Europe.

Imajte na umu da postoji razlika između:

  • Otvorenog pristupa publikacijama: pružanje otvorenog pristupa recenziranim publikacijama i podacima koji su osnova za publikacije, ili drugim skupovima podataka.
  • Otvorenog pristupa istraživačkim podacima: pružanje otvorenog pristupa informacijama (činjenicama ili brojevima) prikupljenim za ispitivanje i razmatranje, i koji služe kao osnova za raspravu ili kalkulaciju.

Istraživački podaci projekata finansiranih od EU moraju biti FAIR (nalazivi, dostupni, interoperabilni i ponovo upotrebljivi).

Pročitajte REA stranicu o Otvorenoj nauci kako biste razumjeli kako da se pridržavate otvorenog pristupa, otvorenih podataka i prava intelektualnog vlasništva. Uključite gender aspekte u vaše istraživanje.

U programu Horizon Europe, gender ravnoteža među istraživačima je kriterijum rangiranja za prijedloge s istim ocjenama evaluacije.

Planovi za jednakost polova su kriterijum prihvatljivosti za sve visokoobrazovne institucije, istraživačke organizacije, kao i javna tijela iz država članica i pridruženih zemalja koje apliciraju za program. Integracija gender dimenzije sada je obavezni zahtjev u svim projektima istraživanja i inovacija u okviru programa Horizon Europe, osim ako tema izričito ne navede drugačije. REA je  pripremila paket informacija i seriju pitanja i odgovora kako bi aplicirali ili se pridržavali principa finansiranja Horizon Europe. 

Planirajте svoju komunikaciju, diseminaciju i eksploataciju

Vidljivost vašeg projekta finansiranog od EU je ključna za dosezanje građana, relevantnih zainteresovaniх strana i izgradnju novih saradnji. Aktivnosti komunikacije ciljaju na informisanje i promovisanje o aktivnostima i rezultatima vašeg projekta.

Aktivnosti diseminacije i eksploatacije igraju ključnu ulogu u činjenju znanja i rezultata javno dostupnim, kao i u konkretnom korištenju ovih rezultata.

Komunikacija, diseminacija i eksploatacija su također pravna obaveza prema vašem grant ugovoru.