HORIZON EU Pozivi za projekte

Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer (HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05)

Rok za podnošenje:7.9.2022.godine (17h vrijeme u Briselu)
Tip projekta: CSA (akcije podrške i koordinacije)
Iznos sredstava: 3 miliona EUR
Očekivano finansiranje: 1 projekat

Integracija Misije za borbu protiv onkoloških oboljenja s aktivnostima na nacionalnom, regionalnom i, gdje je relevantno, na lokalnom nivou biće od najveće važnosti za osiguranje njenog uspjeha. Uzimajući u obzir razlike u nacionalnim zdravstvenim i istraživačkim i inovacionim sistemima, koordinacija i podrška aktivnostima vezanim za ovu misiju EU na nacionalnom, regionalnom i, gdje je relevantno, na lokalnom nivou su od suštinskog značaja u ovom pogledu. Istovremeno, potrebno je stvoriti sinergiju s akcijama u okviru Evropskog plana za borbu protiv raka.

Uspješan prijedlog trebao bi imati za cilj postizanje rezultata koji su usmjereni i doprinose ostvarivanju dugoročnog efekta političkog dijaloga na svim nivoima i sa svim akterima u lancu. U svakoj državi članici i pridruženoj zemlji biće uspostavljeno nacionalno središte misije onkoloških oboljenja. Aktivnosti će ići od podizanja svijesti i koordinacije aktivnosti Misije među i sa relevantnim akterima u nacionalnim, regionalnim ili lokalnim istraživačkim i inovacijskim i zdravstvenim sistemima, uz istovremeno stvaranje i sinergiju s evropskim planom za borbu protiv raka, čime se podstiče poboljšani politički dijalog o raku i njegovu kontrolu na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou. Stoga će aktivnosti biti komplementarne aktivnostima nacionalnih kontakt tačaka koje se fokusiraju na programe rada Horizon Europe. Nacionalna središta misija protiv raka bit će uspostavljena ili izgradnjom postojećih struktura ili stvaranjem novih.

Nacionalni centri misije za borbu protiv raka radiće tokom čitavog trajanja misije za borbu protiv raka, a podrška nacionalnim misijskim centrima će se pružati u dvije faze – prva faza će trajati 3 godine (2023-2025), a podrška pružena u drugoj fazi će se bazirati na dostignućima i potrebama identifikovanim tokom prve faze.

Više informacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2022-cancer-01-05