Edukacija Pozivi za projekte

 JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA/PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA

Mjere podrške efikasnijem funkcionisanju tržišta rada se kontinuirano provode uz korištenje namjenskih sredstava Budžeta Grada Prijedor i ostalih dostupnih izvora finansiranja. Kroz organizaciju formalnih i neformalnih programa osposobljavanja za nezaposlena i nezaposlena lica, te ostale socijalne kategorije (žene, mladi, učenici, studenti, ranjive grupe) jačaju se kompetencije radne snage u skladu sa zahtjevima lokalnih poslovnih subjekata. 

Cilj poziva je definisanje ciklusa obuka/programa osposobljavanja za 2023. godinu, koji će lokalnim korisnicima (polaznicima) omogućiti sticanje znanja i vještina baziranih na upotrebi informacionih i srodnih tehnologija. 

U skladu sa generalnim konceptom projekta, fokus je stavljen na zanimanja i vještine neophodne za rad u sektorima kreativne i tzv. „outsourcing“ industrije. Posebno interesantne oblasti za realizaciju obuka/programa osposobljavanja su: 

2D/3D dizajn (softveri za modeliranje, 3D print, CNC tehnologija) 

Grafički dizajn 

Web dizajn 

Mobilne aplikacije 

Izrada video igara („Gaming“ industrija) 

Video i audio produkcija 

Fotografija 

Digitalni marketing 

Usluge i vještine za „outsourcing“ industriju 

Navedena lista je indikativna i ne isključuje mogućnost kandidovanja oblasti koje nisu gore pomenute. 

U skladu sa finansijskim i tehničkim mogućnostima, a u cilju šireg obuhvata, za svaku od navedenih oblasti će se organizovati samo jedan program osposobljavanja, odnosno jedna obuka. Trajanje jednog programa osposobljavanja, odnosno obuke (planirani fond časova), treba da bude u skladu sa kompleksnošću predmetne oblasti i planiranim ishodima učenja. Za obuke za koje predloženi fond časova bude veći od 45, tražiće se detaljno obrazloženje predlagača. 

Lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, prijavu na poziv za iskazivanje interesa mogu podnijeti elektronskim putem na e-mail: obuke@predaprijedor.com, slanjem sljedeće dokumentacije: 

Obavezna dokumentacija: 

  • Popunjen obrazac za prijave za iskazivanje interesa (word ili pdf format), 
  • Diploma formalnog obrazovanja (skenirana), 
  • Lista referenci vezanih za oblast ponuđenih obuka (word ili pdf format), 
  • Lista referenci vezanih za predavačko iskustvo (word ili pdf format), 
  • Kratka biografija (CV). 

Dodatna dokumentacija koja će se uzeti u obzir pri evaluaciji prijava za iskazivanje interesa: 

  • Diplome/sertifikati/potvrde/uvjerenja/licence/ugovori vezane za predmetnu oblast (skenirane), 
  • Dokaz o poslovanju u predmetnoj oblasti (skenirane verzije Rješenja o registraciji, finansijskih izvještaja za 2021. godinu i sl.). 

Rok za podnošenje prijava za iskazivanje interesa i navedene dokumentacije je 27.02.2023. 

Za sva lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, odnosno koja žele da podnesu prijavu, održat će se konsultacije/info dan u prostorijama Razvojne agencije „PREDA“, adresa: Aleja kozarskog odreda 9, 79100 Prijedor (bivša upravna zgrada fabrike Celpak) 14.02.2023. godine u 13 časova. 

VIŠE O POZIVU : AGENCIJA PREDA