Edukacija H2020

Komunikacija i promocija projekta

Pozivi za projekte

Jedna od obaveza korisnika H2020 granta jeste promocija njihovog projekta i cjelokupnih projektnih rezultata, i to tako što će obezbijediti ciljanu informaciju mnogobrojnoj publici i javnosti (uključujući medije i opštu javnost).Aktivnosti komunikacije i projektne promocije moraju u startu biti dio projektnog prijedloga (bilo kao specifični radni paket ili kao dio aktivnosti, tj. task unutar radnog paketa (work package)). Ovakve aktivnosti će u svakom slučaju biti uzete u obzir prilikom ocjenjivanja projekta, u okviru kriterijuma „Impact“.Sveobuhvatni plan komunikacije i projektne promocije bi trebalo da definiše jasne ciljeve (razvrstane u odnosu na ciljanu publiku) zajedno sa opisom i vremenskim okvirom svake pojedinačne aktivnosti u okviru ove cjeline. Pored toga, aplikanti bi trebali da svojim komunikacionim aktivnostima privuku pažnju raznovrsne publike o značaju njihovog istraživanja (na način da i obična publika, koja nije upućena u naučnu oblast, razumije značaj projekta) kao i da apostrofiraju perspektivu javnih politika EU R&I finansiranja, tako što ćenaglasiti aspekte kao što su: transnacionalna saradnja u evropskim konzorcijumima, naučna izvrsnost, doprinos kompetitivnosti evropske ekonomije i rješavanju društvenih izazova (uticaj na svakodnevni život ljudi, bolje korištenje rezultata i brži transfer prema kreatorima politika, industriji i naučnoj zajednici).

Dobra komunikacija:


• počinje na početku projekta i nastavlja se tokom njegovog cijelog trajanja,
• je strateški planirana, a ne ad-hoc akcija,
• identifikuje i uspostavlja jasne komunikacione ciljeve,
• je ciljana i prilagođena publici koja se ne nalazi samo unutar stručne, nego i opštejavnosti,
• bira konkretne i bitne poruke (npr. kako će konkretni projekat uticati na svakodnevniživot čovjeka?; zašto ciljana publika mora da ima spoznaju i informacije o konkretnomprojektu?)
• koristi pravi medij i medijsko sredstvo (npr. promocija na odgovorajućem niovu –regionalni, nacionalni i međunarodni nivo?; jednosmjerna komunikacija („website“, brošura, press saopštenje) ili dvosmjerna razmjena informacija (izložba, školske posjete, internet debata)
• je proporcionalna važnosti i skali samog projekta.