Medicina

Omogućavanje pristupa evropskim podacima o skriningu raka svima

Skrining raka

Unapređenje prikupljanja podataka o skriningu raka radi ažuriranja Evropskog informacionog sistema za rak i poboljšanja kvaliteta i obuhvata programa skrininga u Evropi

Projekat CanScreen-ECIS ima za cilj razviti i testirati novi sistem za upravljanje podacima o skriningu raka kako bi se integrisao u postojeći Evropski informacioni sistem za rak (ECIS). Projekat predstavlja saradnju sa evropskim stručnjacima koji su uključeni u još dva ključna projekta o prikupljanju podataka o skriningu raka: Drugi evropski izvještaj o skriningu (EUSR) i EU-TOPIA.

Ovaj projekat ima za cilj poboljšati kvalitet i potpunost podataka koji se prikupljaju iz programa skrininga za rak dojke, cerviksa, kolorektalnog raka i raka pluća u Evropi. Ti podaci su od suštinskog značaja za osiguranje kvaliteta usluga i bolje praćenje efikasnosti programa skrininga raka širom Evrope.

CanScreen-ECIS će obezbediti razumljive i lako dostupne podatke o skriningu raka širom Evrope. Poznavanje performansi programa skrininga raka konačno će pomoći menadžerima programa da zajedno rade sa različitim zainteresovanim stranama (kao što su Evropske lige za borbu protiv raka) kako bi unapredili kvalitet i obuhvat skrininga.

Novi sistem za upravljanje podacima će biti testiran u nekoliko zemalja. Pilot projekti će generisati informacije kako bi se izvršila SWOT analiza (snage, slabosti, mogućnosti i pretnje) sistema na osnovu povratnih informacija svih korisnika i zainteresovanih strana. Sistem za upravljanje podacima će biti dodatno unaprijeđen na osnovu SWOT analize prije nego što bude konačno integrisan u ECIS.

Projekat će kreirati besplatni online paket za učenje koji će obuhvatiti novi sistem za prikupljanje i slanje podataka, kao i opšti koncept unapređenja kvaliteta programa skrininga raka putem sistematskog prikupljanja podataka i praćenja performansi.

Više informacija https://canscreen-ecis.iarc.who.int