HORIZON EU

Otvorena nauka kroz program Horizont Evropa: Put ka transparentnosti i kvalitetu

Horizon Europe, najnoviji program Evropske unije za istraživanje i inovacije, donosi obećavajuće promjene u pristupu nauci i istraživanju. Otvorena nauka postaje sveprisutna i ključna komponenta ovog programa, stvarajući temelje za transparentnija, relevantnija i kvalitetnija istraživanja.

Jedna od ključnih karakteristika Horizon Europe je podsticanje inovativnih istraživačkih praksi koje osiguravaju da rezultati istraživanja budu pravovremeni, relevantni, transparentni i ponovljivi. To znači da bi istraživači trebali biti otvoreni u pogledu svojih istraživačkih metoda, rezultata i podataka i učiniti ih dostupnim zajednici. Ovo će ubrzati napredak i omogućiti drugima da verificiraju i reproduciraju istraživanje, čime se povećava povjerenje u naučni proces.

Još jedan ključni aspekt Horizon Europe je bolja interoperabilnost i dijeljenje FAIR (Fairable, Accessible, Interoperable, Re-usable) podataka. Ovo će biti fokus mnogih klastera, partnerstava i misija u okviru programa. FAIR podaci su temelj otvorene nauke jer omogućavaju istraživačima da pristupe i koriste podatke iz različitih izvora na efikasan način.

Otvorena nauka će se također fokusirati na aktivno uključivanje društva u istraživanje i inovacije kako bi se bolje uskladila s društvenim vrijednostima, potrebama i očekivanjima. Ovo će osigurati da istraživanje ima stvarni društveni uticaj i da odgovori na stvarne potrebe zajednice.

Horizon Europe takođe donosi zakonske odredbe koje jačaju prava i obaveze u vezi sa otvorenim pristupom za korisnike sredstava. Ovaj program će zahtijevati trenutni otvoren pristup svim naučnim publikacijama i odgovorno upravljanje istraživačkim podacima kako bi bio FER. To znači da će podaci biti “što je moguće otvoreniji, ali će im biti dozvoljeno da ostanu zatvoreni ako je potrebno”, čime se štite legitimni interesi ili ograničenja. Međutim, pristup rezultatima istraživanja će biti omogućen trećim stranama kako bi se potvrdili ili potvrdili objavljeni rezultati.

Kriterijumi za ocjenjivanje prijedloga istraživanja u okviru Horizon Europe će uzeti u obzir kvalitet i prikladnost otvorenih naučnih praksi u podnesenim prijedlozima. Ovo će biti evaluirano kao dio projektne metodologije, po kriterijumu izvrsnosti. Ovo će pružiti snažan podsticaj aplikantima i korisnicima da praktikuju otvorenu nauku.

Otvorena nauka će se takođe širiti kroz različite dijelove Horizon Europe. Na primjer, istraživačka infrastruktura će podržati razvoj Evropskog oblaka otvorene nauke (EOSC) kao FAIR mreže podataka kroz namjensko partnerstvo. “Akcije Marie Skłodowska-Curie” će potaknuti širenje otvorenih naučnih praksi i podržat će razvoj odgovarajućih vještina među istraživačima.

Deo programa „Proširivanje učešća i jačanje evropskog istraživačkog prostora“ podržaće dalji razvoj politike otvorene nauke i usvajanje prakse otvorene nauke u okviru Evropskog istraživačkog prostora. Ovo uključuje veću koordinaciju, razmjenu dobrih praksi i alata, razvoj smjernica i obuku, implementaciju institucionalnih promjena i konsolidaciju dokaza o uticaju.

Otvorena istraživačka platforma Open Research Europe (ORE) pružit će korisnicima Horizon 2020 i Horizon Europe priliku da koriste visokokvalitetni recenzirani prostor za objavljivanje otvorenog pristupa, bez ikakvih troškova, tokom i nakon završetka svojih projekata. Ovo ne samo da će pomoći korisnicima da ispune svoje obaveze otvorenog pristupa, već će dodatno potaknuti štampanje unaprijed i otvorene recenzije.

Očekuje se i razvoj novog multidisciplinarnog, otvorenog repozitorija zasnovanog na oblaku za istraživačke objekte iz projekata Horizon Europe, koji će svojim korisnicima pružati usluge bez ikakvih troškova.

Uticaj Horizonta Europe na programskom nivou prati će se kroz devet ključnih puteva uticaja, od kojih će se dva posebno baviti otvorenim naučnim praksama: putem „Promoviranje širenja znanja i otvorene nauke“ prema naučnom uticaju i putem „Jačanje usvajanje R&I u društvu” prema društvenom uticaju .

Horizon Europe otvara put otvorenijoj, transparentnijoj i kvalitetnijoj nauci, podstičući saradnju, dijeljenje i napredak u istraživanju i inovacijama za dobrobit svih.

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Horizon Europe, open science – Early knowledge and data sharing, and open collaboration, Publications Office of the European Union, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/18252