Edukacija H2020

Planirajte vaš projekat, odnosno njegovu strukturu i sadržaj

Pozivi za projekte

Planiranje rada na pisanju aplikacije (radni paketi, izlazni rezultati, prelomne/ kontrolne tačke u projektu
Prije samog pisanja projektne aplikacije, potrebno je pročitati sve zahtjeve postavljene u tehničkom aneksu poziva (pogledati obrazac na stranici call/topic conditions page), u kojem se izlažu i objašnjavaju predloženi istraživački rad i projektne aktivnosti.

Za većinu tipova projekata (action), tehnički aneks u okviru odabrane teme daje detaljan opis za izlaganje projektne ideje i pratećeg radnog plana, a koji:

  • dijeli planirani rad na radne pakete (work packeges),
  • raspodjeljuje odgovarajuće odgovornosti i resurse u okviru projektnog konzorcijuma,
  • uspostavlja vremenski raspored pojedinih aktivnosti u projektu, glavne kontrolne tačke(milestones) i izlazne rezultate (deliverables),
  • opisuje strukture upavljanja projektom (project management),
  • opisuje plan komunikacije i daljeg korištenja rezultata projekta (communication andexploitation plan).
  • Dodatni aneksi ili prateći dokumenti mogu biti zahtijevani, kao što su npr. opis konzorcijuma,prateći dokumenti za etička pitanja, itd. Za svaki tip projekta postoji unaprijed razvijen obrazac koji se može pronaći na veb stranici Participant portala, pod sekcijom Reference Documents/Proposal Templates, s tim da potencijalni aplikatni moraju imati na umu da se važeći obrazac projektne aplikacije nalazi na online sistemu svakog konkretnog poziva.Potencijalni aplikanti takođe treba da da obrate pažnju i na tabelu budžeta projektnog prijedloga, koji je specifičan za svaki tip akcije, odnosno tip projektnog prijedloga. Budžetske kategorije u zvaničnoj tabeli mogu biti različite, zavisno od samog tipa akcije. Sve informacije o standardnim uslovima za finansiranje H2020 akcija možete pronaći u Pravilima za učešće i diseminaciju u programu Horizontu 2020, kao i u Annotated Grant Agreement-u (Modelu Ugovora sa bilješkama, tj. obrazloženjima).