Pozivi za projekte

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA- AKTIVACIJA I ZAPOŠLJAVANJE MLADIH

OBJAVLJUJE POZIV ZA DOSTAVLJANJE PUNIH PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Pozivaju se svi akteri na tržištu rada koji imaju kapacitete za isporuku usluga i programa predviđenih dole navedenim dokumentima, uključujući uspostavljanje partnerstava sa institucijama tržišta rada i socijalne zaštite i specijaliziranim agencijama, organizacijama ili pojedincima za pružanje usluga, da dostave puni projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava podrške u cilju aktivacije i povećanja formalog zapošljavanja mladih žena i muškaraca (od 15 do 29 godina).

Poziv za dostavljanje prijedloga projekta sačinjen je u okviru projekta EU4Employment (EUzaZapošljavanje) koji finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini (BiH). Poziv upućuje MOR koji sprovodi program podrške, vrši ugovaranje i nadgleda proces korištenja dodijeljenih bespovratnih finansijskih sredstava (grantova).

Projekat EUzaZapošljavanje je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i životnih uvjeta teško zapošljivih osoba u BiH. Realizacijom projekta, MOR očekuje da će doprinijeti povećanju mogućnosti za zapošljavanje mladih (15-29 godina), žena iz ruralnih sredina, osoba sa invaliditetom, Roma, dugoročno nezaposlenih, korisnika socijalne pomoći i drugih ranjivih pojedinaca u Bosni i Hercegovini.

Cilj Poziva je da osigura kreiranje i provedbu integralnog programa aktivacije, obuke i zapošljavanja neaktivnih i nezaposlenih mladih žena i muškaraca (starosti od 15 do 29 godina).

Ukupni iznos podrške koji je na raspolaganju u okviru ovog Poziva (LOT 1) je 1,25 miliona USD i raspodijeliti će se na najmanje 5 projektnih prijedloga. Iznosi grant sredstava se kreću od 200.000 USD minimalno do 250.000 USD maksimalno, bez dodatnog sufinansiranja iz vlastitih sredstava u okviru ovog programa.

Poziv, kao i sva popratna dokumentacija se nalaze u nastavku:

Rok za dostavljanje Punog projektnog prijedloga je 4. mart/ožujak 2024. godine do 17:00 sati po lokalnom vremenu.

Pitanja i zahtjevi za pojašnjenja mogu biti upućena elektronskom poštom najkasnije do 15. februara/veljače 2024. do 17:00, na e-mail adresu: eu4employment@ilo.org. MOR nema obavezu da odgovori na pitanja koja stignu nakon navedenog roka. Pitanja svih podnosilaca, zajedno sa odgovorima biće objavljeni na internet stranici projekta www.eu4employment.ba najkasnije 20. februara/veljače 2024. godine.

Da bi obezbijedili ravnopravan tretman kandidata, MOR ne može unaprijed davati mišljenje o kvalifikovanosti kandidata (glavnog podnosioca i supodnosilaca), projektnom prijedlogu ili konkretnim projektnim aktivnostima.

IZVOR, DOKUMENTACIJA I VIŠE INFORMACIJA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA>>>> LINK