Edukacija H2020

Procedura nakon podnošenja projektnog prijedloga

tehnologija medicina

Nakon podnošenja prijedloga projekta od strane aplikanta, Evropska komisija preuzima dalji proces i ima nekoliko zadataka koji vode prema eventualnoj dodjeli grant sredstava iz programa Horizont 2020.

Prvi korak je provjera urednog podnošenja i prihvatljivosti projektne aplikacije. U ovoj fazi se provjeravaju tehnički aspekti ispravnosti podnešene aplikacije – da li su ispunjeni tehnički preduslovi za dalje ocjenjivanje elemenata projektnog prijedloga. Nakon podnošenja prijedloga projekta, Komisija čini sljedeća dva koraka:

  • Provjerava ispravnost podnešenog prijedloga projekta (kompletnost i ispravnost), i
  • Određuje grupu nezavisnih eksperata koji će ocjenjivati prijedloge projekata.Projektni prijedlog se smatra prihvatljivim ako je:
    • Podnešen elektronski (Electronic Submission System) na PP portalu (Participant Portal)prije roka oglašenog u pozivu za podnošenje projektnih prijedloga, i

• Čitljiv, dostupan i ako ga je moguće odštampati.

(Više o ovoj fazi prijave H2020 projekta u poglavlju 5. prvog dijela Vodiča)