Edukacija H2020

Upravljanje podacima (Data management)

Horizont 2020 uključuje limitiranu i fleksibilnu pilot akciju o otvorenom pristupu istraživačkim podacima. Projekti koji učestvuju moraju razviti tzv. Data Management Plan (DMP), odnosno plan upravljana podacima, precizirajući koji podaci će biti otvorenog pristupa. Ove smjernice su namijenjene da pomognu aplikantima i korisnicima projekata u Horizontu 2020 u ispunjavanju obaveza po pitanju kvaliteta, dijeljenja i bezbjednosti istraživačkih podataka.

Novi element u Horizontu 2020 jeste upotreba DMP-a koji opisuje životni ciklus upravljanja podacima za sve skupove podataka koji će se prikupljati, obrađivati ili generisati istraživačkim projektom. DMP mora da pruži sljedeće informacije:

 • Rukovanje istraživačkim podacima tokom i nakon projekta,
 • Koji podaci će biti prikupljani, obrađivani i generisani,
 • Koje metodologije i standardi će biti primjenjeni,
 • Da li će podaci biti djeljeni/dostupni u otvorenom pristupu i kako,
 • Kako će se podaci čuvati.
 1. Upotreba DMP je obavezna za projekte koji učestvuju u Pilot ORD-u. Ostali projekti mogu da podnesu svoje DMP ukoliko je to relevantno za njihovo planirano istraživanje.

Svi prijedlozi projekata podnešenih kao RIA akcije (Research and Innovation Action) ili IA akcije (Innovation Action) imaju i sekciju o upravljanju istraživačkim podacima, koja se ocjenjuje u kriterijumu “Impact”.

Ako prijavljujete ove akcije potrebno je da naznačite vašu politiku upravljanja podacima uz odgovore na sljedeća pitanja:

 • Koji će standardi biti primjenjeni?
 • Kako će podaci biti iskorišćavani i/ili dijeljeni/ učinjeni dostupnim za verifikaciju iponovnu upotrebu? Ako podaci ne mogu biti dostupni, zašto ne?
 • Kako će se podaci čuvati?Vaša politika upravljanja podacima treba da:
  • Reflektuje trenutno stanje konzorcijumskih sporazuma o upravljanju podacima,
  • Bude konzistentna sa iskorišćavanjem podataka i IPR zahtjevimaProjekti koji učestvuju u Pilot ORD i oni koji namjeravaju razviti DMP dobrovoljno, treba da u svojoj aplikaciji unesu kao rezultat i inicijalni/početni DMP najkasnije u 6-tom mjesecu realizacije projekta. Za više detalja o ovom pogledati na podnošenje DMP41.