WBC-RRI.NET PROJEKAT

ZAJEDNIČKO STVARANJE ODGOVORNIH ISTRAŽIVAČKIH I INOVACIONIH AKTIVNOSTI: ISKUSTVA SA ZAPADNOG BALKANA

Preuzmi dokument

[fivo_docs ids=”3491″]

WBC-RRI.NET i zajedničko stvaranje učinjeno u prvoj polovini projekta pružilo je konzorcijumu nova iskustva, uvide, i prethodne spoznaje koje su vodile do preporuka za uspostavljanje saradnje po modelu četvorostrukog heliksa u regionu između zainteresovanih strana u vladi, istraživačkoj i akademskoj zajednici, privatnom sektoru i građanskom društvu.

Pristup odgovornog istraživanja i inovacija (Responsible Research and Innovation – RRI) ima za cilj da podstakne društvene aktere da rade zajedno tokom čitavog procesa istraživanja i inovacija (Research and Innovation – R&I), kako bi bolje uskladili R&I i njihove rezultate sa vrednostima, potrebama i očekivanjima društva. Iskustvo prikupljeno tokom realizacije projekata posvećenih RRI1 pokazuje da strategije i prakse zasnovane na RRI mogu otvoriti R&I svim relevantnim akterima i poboljšati saradnju između nauke i društva, podstičući regrutovanje novih talenata i spajajući naučnu izvrsnost sa društvenom svešću i odgovornošću.

Teritorije imaju specifičnu prednost u rešavanju složenosti izazova koje postavlja uzajamno dejstvo nauke i društva. Lokalni akteri blisko poznaju fizičko teritorijalno okruženje i lokalnu ekologiju, odnosno status quo složenih odnosa između kulturnih, društvenih, ekonomskih i političkih aktera, lokalne dinamike, istorije, očekivanja i zahteva kao i specifične interese. Teritorije mogu doprineti

uspostavljanju samoodrživih R&I ekosistema koje karakteriše visok stepen otvorenosti, demokratske odgovornosti i reakcije na potrebe preduzimanjem akcija za promovisanje stubova RRI (tj. rodna ravnopravnost, naučno obrazovanje, otvoreni pristup/otvoreni podaci, javni angažman i etika) zajedno sa primenom njegove četiri dimenzije (predviđanje, refleksivnost, inkluzija i reagovanje).

Pristup RRI zahteva združivanje relevantnih aktera u partnerstva, na primer, građana i organizacije civilnog društva (OCD), univerziteta, istraživačkih institucija, institucije formalnog i neformalnog obrazovanja (uključujući osnovne i srednje škole), vlade i organe javne vlasti (uključujući regionalne i lokalne administracije i institucije za naučnu politiku), preduzeća (uključujući industriju, uslužni sektor i društvene preduzetnike) i naučne posrednike. Primena novih metoda rada u istraživanjima i inovacijama unutar i između organizacija, uključujući nove i transparentne odnose upravljanja, promovisala bi veću održivost i inkluzivnost na lokalnom, nacionalnom, EU i globalnom nivou.

Konzorcijum WBC-RRI.NET ima za cilj da razradi i implementira otvoreniji, transparentniji i demokratski sistem istraživanja i inovacija u pet teritorija Zapadnog Balkana (ZB) koje učestvuju u projektu2. Konzorcijum je već započeo i nastaviće da sprovodi niz regionalnih aktivnosti i aktivnosti vođenih principima RRI, pružajući na kraju dokaze o društvenim, demokratskim, ekološkim, ekonomskim i naučnim uticajima. Projekat takođe ima za cilj da donese održivi efekat transformacije i otvaranja u organizacijama učesnicama; koji će trajati i nakon projekta, na primer kroz uvođenje novih oblika odlučivanja, izradu biznis planova ili sporazuma o saradnji i institucionalne promene u organizacijama, njihovim teritorijama i šire.