DIGI4CARE INTERREG DANUBE

DIGI4CARE, kick off sastanak u Budimpešti

Projekat “DIGI4CARE” okuplja 12 različitih partnera iz 8 zemalja sa ciljem razvoja zajedničkih rješenja koja adresiraju ključne izazove u zdravstvu i premošćuju digitalni jaz.

Tokom naredne 2,5 godine, projekat će testirati i validirati integraciju digitalnih tehnologija u različite zdravstvene procese, uz implementaciju 4 transnacionalne pilot akcije usmjerene na prevladavajuće bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i neuroloških poremećaja. Osim pilotskih akcija, DIGI4CARE razvija obuhvatnu obuku i izgradnju kapaciteta, unapređuje univerzitetske kurikulume i pruža preporuke politikama za dugoročnu održivost i širi regionalni uticaj. 

 

Semmelweis University Health Services Management Training Centre je kao vodeći partner organizovao početni sastanak u Budimpešti, na kojem su se okupili stručnjaci iz raznih zemalja, uključujući značajno učešće prof. dr Gordane Gardašević sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci kao predstavnice RTD HEALTH CLUSTER-a. 

Tokom dvodnevnog početnog sastanka projekta DIGI4Care u Budimpešti, fokus je bio na detaljnom predstavljanju projekta, njegovih ciljeva, strukture, i očekivanih rezultata. Prvi dan bio je posvećen tematskom uvodu, predstavljanju partnera i glavnih aktivnosti projekta, uključujući pripremu za pilotske radionice. Drugi dan sastanka obuhvatio je administrativne aspekte, kao što su pravni i operativni okvir projekta, struktura upravljanja, budžetski nadzor, postupci izvještavanja, te komunikacijske zadatke. Sastanak je završen radionicom za razvoj mota projekta, pružajući temelj za uspješnu implementaciju i koordinaciju među partnerima.

DIGI4Care se finansira u okviru Interreg transnacionalnog programa za Dunavsku regiju, koji teži stvaranju bolje platforme za transnacionalnu saradnju, fokusirajući se na teritorijalnu, ekonomsku i društvenu integraciju zemalja učesnica. Upravljačko tijelo programa je Ministarstvo finansija Mađarske, a u Bosni i Hercegovini, koordinaciju vodi Direkcija za evropske integracije, osiguravajući usklađenost i sinergiju sa ostalim državama učesnicama.